By | January 29, 2023

การปรับปรุงผลิตภาพและการลดต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกบริษัทเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ การจัดลำดับความสำคัญนี้ไม่ควรหมายถึงการตัดทรัพยากรภายในบริษัทอย่างไม่เลือกปฏิบัติ แต่ควรเข้าใกล้จากกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันและผลิตภาพ โดยไม่ทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการแย่ลง โดยทั่วไป หนึ่งในการดำเนินการที่พบบ่อยที่สุดในการพิจารณาการลดต้นทุนคือการเลิกจ้างพนักงาน อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่มาตรการที่ดีเสมอไป เนื่องจากมีผลเสียหลายประการ: ความไม่ลงรอยกันในสภาพแวดล้อมการทำงาน ผลผลิตและคุณภาพลดลง การลาออกของพนักงานที่สูงขึ้น การหยุดชะงักของเส้นโค้งการเรียนรู้ และค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับสัญญาจ้างพนักงานใหม่ตามความจำเป็น

การลดต้นทุนควรเข้าหาจากวิธีการที่เป็นระบบ รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของกระบวนการผลิตและโครงสร้างองค์กร ต้นทุนที่ลดลงหมายถึงการตรวจจับ ป้องกัน และกำจัดการใช้ทรัพยากรมากเกินไป การตัดสินใจและการดำเนินการโดยเจ้าของและผู้จัดการของบริษัทจะต้องเป็นวัตถุประสงค์แรกและพื้นฐานเพื่อให้บรรลุมูลค่าปัจจุบันสุทธิสูงสุดของกระแสรายได้ในอนาคตสำหรับองค์กร สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะกลางและระยะยาวซึ่งต่างจากการแสวงหารายได้ในระยะสั้น

มีหลายวิธีในการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน แต่เราสามารถคำนึงถึงข้อพิจารณาบางประการที่สามารถนำไปใช้ได้:

ปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งเกิดจากข้อผิดพลาดที่น้อยลง ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง และการทำงานซ้ำๆ ซึ่งทำให้เวลารวมของวงจรสั้นลง และลดการใช้ทรัพยากรและต้นทุนการดำเนินการ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากขึ้น และทำให้มีความซื่อสัตย์ต่อบริษัทมากขึ้น สิ่งนี้สามารถแปลเป็นยอดขายที่เพิ่มขึ้นและภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าแบรนด์ของผลิตภัณฑ์และความสามารถในการสร้างรายได้ในอนาคต