By | June 6, 2023

หนังสือ “Outsourcing Human Resources Functions: อย่างไร ทำไม เมื่อไร และเมื่อใดที่จะไม่ทำสัญญาสำหรับบริการ HR” การจ้างบุคคลภายนอก ในฐานะที่เป็น “การมีผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกคอยให้บริการดูแลกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลที่ปกติจะทำในบ้านอย่างต่อเนื่อง”

แม้ว่าเราจะรู้จัก Outsourcing มาสักระยะแล้ว แต่ HR Outsourcing ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น HR Outsourcing ใช้เวลานานมากในการทำให้รู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ เนื่องจากการจ้างคนภายนอกนั้นซับซ้อนกว่าการจ้างงานหรือสิ่งต่างๆ จากภายนอก

กระบวนการของ HRO แบ่งออกเป็น 9 ขั้นตอน:

การตั้งวัตถุประสงค์ – เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทที่ต้องเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังความจำเป็นของการจ้างบุคคลภายนอก หลายครั้งที่บริษัทจ้างบุคคลภายนอกเพราะเป็นคำศัพท์ล่าสุด อย่าตกเป็นเหยื่อของสิ่งนั้น เว้นแต่คุณจะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนสำหรับ HR Outsourcing อย่าทุ่มเทเวลาและความพยายามในการฝึก

ความพร้อมของบริษัท – แม้ว่าบริษัทจะต้องการทรัพยากรภายนอกสำหรับกระบวนการที่ทันสมัยมากขึ้น แต่หลายๆ บริษัทก็อาจยังไม่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและมีอัตราการออกจากงานของพนักงานสูง บริษัทที่มั่นคงตอบสนองต่อกระบวนการที่ว่าจ้างจากภายนอกได้ดีกว่า

นัยของการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก – การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในบริษัทดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักซึ่งก็คือพนักงาน ประเมินว่าการเอาท์ซอร์สจะส่งผลต่องานและบทบาทของพนักงานของคุณอย่างไร สำรวจว่าผู้ให้บริการใช้กำลังคนจากบริษัทของคุณหรือไม่

วิเคราะห์ผลประโยชน์ (ทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน) – Outsourcing ทำงานได้ด้วยเหตุผลหลายประการ ประหยัดค่าใช้จ่าย มีประสิทธิภาพมากกว่า และช่วยแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในฟังก์ชันการสนับสนุน ทำความเข้าใจว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงสำหรับบริษัทของคุณ หากคุณไม่เห็นประโยชน์ใดๆ มากนัก อาจยังไม่ถึงเวลาสำหรับการว่าจ้างบุคคลภายนอก

การเลือกผู้ขาย – การวิจัยตลาดเพื่อหารายชื่อผู้ให้บริการเป็นขั้นตอนที่สำคัญและไม่ควรละเลย อย่าเชื่อทุกอย่างที่ตัวแทนบริษัทพูดในการนำเสนอการขาย ดำเนินการตรวจสอบการอ้างอิงอย่างตรงไปตรงมา หลังจากที่ทั้งหมดเป็นคนของคุณกระบวนการที่คุณจะจ้างบุคคลภายนอก

การเจรจาและการทำสัญญา – หลังจากคัดเลือกผู้ขายที่เหมาะสมแล้ว การเจรจาเกี่ยวกับอัตรา ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะดำเนินการ มีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการระหว่างคู่สัญญา

การถ่ายโอนทรัพยากร – หลังจากมีความเข้าใจร่วมกันแล้ว ผู้คนและทรัพยากรวัสดุจะถูกถ่ายโอนระหว่างคู่ค้า (บริษัท และผู้ให้บริการ) สิ่งนี้ต้องการการจับมือจาก บริษัท

การจัดการความสัมพันธ์ – มากขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและลูกค้า บริษัทควรมีจุดติดต่อเดียวซึ่งทำหน้าที่เป็นการสนับสนุนสำหรับผู้ให้บริการ การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอยังช่วยรักษามาตรฐานการบริการที่ดีขึ้น